HQV FORUM
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt, Yên Bái - diễn đàn dành cho không chỉ học sinh của trường mà bất kì ai yêu trường và muốn giao lưu, chia sẻ.

Vui lòng đăng nhập để có thể thảo luận và gửi bài. Nếu chưa có tài khoản hãy đăng ký miễn phí rất đơn giản.

Các bạn có thể dùng tài khoản chung để đăng nhập, tên tài khoản chung: hoangquocviet.yenbai mật khẩu hoangquocviet.2011

Mọi rắc rối về diễn đàn vui lòng liên hệ

hqvtranyen@gmail.com hoặc nick yahoo chat hqvtranyen

LoveStory
HQV FORUM
 :: 

Giảng đường học tập

 :: 

Du học


HQV FORUM CHÀO MỪNG CÁC BẠN, HÃY CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG LỚP, NGHỀ NGHIỆP, CUỘC SỐNG CỦA BẠN. CHÚC CÁC BẠN THÀNH ĐẠT VÀ LUÔN NHỚ MÃI NHỮNG KỈ NIỆM VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Share | 
 

 DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI

Go down 
Tác giảThông điệp
phuongduhoc10

avatar

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 30/07/2010

Bài gửiTiêu đề: DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI   Fri Jul 30 2010, 13:01Công ty TVDH Baltic k?t h?p cùng các tr??ng ??i h?c
t?i Tây Ban Nha tuy?n sinh các khoá
ti?ng và h?c chuyên nghành cho k? nh?p h?c tháng 10. Kính mong các b?c
ph? huynh và các em h?c sinh quan tâm d?n v?n phòng Baltic ?? ??ng ký?ÔI NÉT V? ??T N??C TÂY BAN NHA:


N?m ? phía Tây- Nam c?a Châu Âu, cùng v?i các n??c B? ?ào Nha, Andorra,
Gibilterra t?o thành bán ??o Iberica xinh ??p, Tây Ban Nha h?p d?n b?i v? ??p
t??ng ph?n và n?n v?n hóa ?a d?ng. Hàng n?m Tây Ban Nha thu hút kho?ng 57 tri?u
khách du l?ch, ??ng th? hai trên th? gi?i sau Pháp. ??n Tây Ban Nha, b?n s?
không kh?i ng?c nhiên và thán ph?c tr??c nh?ng công trình ki?n trúc l? th??ng
c?a Antoni Gaudi; ?n t??ng v?i nh?ng ng?n tháp c?a Sagrada Familia hay c?u trúc
l?ch tâm Parc Güell ; thú v? v?i khám phá Catedral La Seu xinh ??p ; ??m
chìm tr??c v? ??p mê h?n c?a nh?ng bãi t?m quy?n r? nh?t th? gi?i: Barcelone,
Saint Sebastián, Valence, Marbella…và th??ng th?c nh?ng món ?n Tây Ban Nha ?i?n
hình. Không nh?ng là thiên ???ng du l?ch ? Châu âu và th? gi?i, Tây Ban Nha còn
là 1 trong 10 n?n kinh t? l?n nh?t th? gi?i v?i các ngành công nghi?p m?i nh?n
nh? xây d?ng, h? t?ng, n?ng l??ng, vi?n thông, ch? t?o máy, công nghi?p ?óng
t?u (??i t?u Tây Ban Nha có tr?ng t?i 7 tri?u t?n), s?n xu?t d?u ôliu (Tây Ban
Nha ??ng ??u th? gi?i), ngành tr?ng nho, làm r??u vang, tr?ng hoa qu? xu?t
kh?u, etc. Tây Ban Nha - Cái tên g?i nh? ??n chàng hi?p s? l? ??i Don Quixote,
nh?ng chàng matador d?ng c?m trong các cu?c ??u bò k?ch tính, hay các v? n?
xoay tròn trong ?i?u flamenco ??y ?am mê. Gi? ?ây, Tây Ban Nha l?i ?ang “nóng”
lên v?i m?t c?n s?t h?c hành cao h?n bao gi? h?t. H? th?ng giáo d?c Tây Ban Nha
???c ?ánh giá nh? m?t h? th?ng tiêu bi?u cho n?n giáo d?c Châu Âu. S? k?t h?p
gi?a nh?ng tr??ng ??i h?c có t? th?i trung c? và các ch??ng trình h?c h?p lý,
th?c d?ng, n?ng tính h??ng nghi?p chính là nét ?i?n hình c?a qu?c gia nàyT?I SAO CH?N TÂY BAN NHA


·
Visa Tây Ban Nha ?ang m? c?a cho sinh viên qu?c t?
(không ch?ng minh tài chính)


·
Mi?n phí khoá h?c ??i h?c và sau ??i h?c b?ng ti?ng
Tây Ban Nha


·
Chi phí sinh ho?t h?p lí (5,500 - 6,000E/ 1 n?m)


·
H?n 70 tr??ng ??i h?c, trong ?ó có nh?ng tr??ng g?n
800 tr?m n?m tu?i, v?i trên 70,000 sinh viên qu?c t? ?ang h?c t?p


·
B?ng c?p ???c qu?c t? công nh?n và ???c ?ánh giá cao
trong nhi?u l?nh v?c nh? du l?ch, ki?n trúc, xây d?ng, n?ng l??ng, vi?n thông,
etc.


·
Hi?n nay Tây Ban Nha là qu?c gia ??ng th? 3 trên th?
gi?i thu hút nhi?u du h?c sình t? Châu Âu, châu M?, ch? ??ng sau Anh. (trên 36%
là sinh viên ??n t? các n??c thu?c ??a châu M?, 31% t? châu M? Latinh).


·
Tây Ban Nha là 1 trong 3 ngôn ng? chính th?c c?a Liên
Hi?p Qu?c, là ngôn ng? chính c?a 27 qu?c gia và ???c nói ? 135 qu?c gia b?i 450
tri?u ng??i


·
Là thanh viên c?a Liên Hi?p Qu?c (United Nations), Liên
minh châu âu (European Union), kh?i quân s? B?c ??i Tây D??ng (NATO), T? ch?c
h?p tác và phát tri?n kinh t? (OECD), t? ch?c th??ng m?i qu?c t? (WTO)


·
Kinh t? ??ng th? 8 th? gi?i, n?m trong top 10 n??c có
GNP v??t m?c trung bình c?a châu âu 100% (24,000E), GDP bình quân ??u ng??i n?m
2009 là 32,000E


·
Có s? h? t?ng, giao thông công c?ng, th? vi?n, nhà ?
và d?ch v? xã h?i tuy?t v?i


·
Hi?n nay, các công ty Tây Ban Nha ??u t? ra n??c ngoài
v?i s? v?n lên ??n 100 tri?u Euro


·
Là thiên ???ng du l?ch v?i 57 tri?u l??t khách m?i
n?m, ??ng th? 2 th? gi?i sau Pháp


·
C? h?i làm thêm v?i m?c thu nh?p t? 8E – 10E/ 1 gi?


GEC là t? ch?c t? v?n giáo d?c v?
qu?n lý, h?p tác phát tri?n và giáo d?c qu?c t?. CMESE , t? ch?c phi chính
ph? ???c c?p phép b?i B? N?i V? Tây Ban Nha nh?m m?c ?ích qu?ng bá, phát tri?n
giáo d?c và v?n hóa Tây Ban Nha. H? tr? c?a GEC và CMESE t?i Vi?t Nam :

·
T? ch?c l?p h?c ti?ng Tây Ban Nha v?i ng??i b?n x? cho sinh
viên t?i Vi?t Nam


·
T? v?n mi?n phí v? th? t?c h? s?, ch?n tr??ng và ngành h?c
phù h?p v?i kh? n?ng c?a h?c sinh


·
Giúp ??, h??ng d?n h?c sinh làm th? t?c visa nhanh và hi?u
qu?, d?y h?c sinh cách tr? l?i ph?ng v?n


·
Liên h? ?ón sân bay và nhà ? cho sinh viên


·
Cùng tr??ng liên h? vi?c làm bán th?i gian cho sinh viên v?i
m?c l??ng 8 – 10E/ 1 gi?


·
Ch?m sóc và giúp ?? sinh viên trong su?t quá trình h?c t?p
t?i Tây Ban Nha

CH??NG TRÌNH ?ÀO T?O

- Ti?ng Tây Ban Nha

- D? b? ??i h?c: 1 n?m

- ??i h?c: 4 n?m

- Th?c s? : 2 n?m

- Ti?n s? : 3 n?m

NGÔN NG? GI?NG D?Y

- Ti?ng Tây
Ban Nha

- Ti?ng Anh
(sau ??i h?c)

CHUYÊN NGÀNH ?ÀO T?O

- Ngành Y h?c, d??c h?c

- Khoa h?c k? thu?t ( CNTT, CNSH …)

- Kinh t?, xã h?i (Kinh doanh,
th??ng m?i, khách s?n, báo chí …)

- M? thu?t, ki?n trúc

??I T??NG TUY?N SINH

- T?t nghi?p PTTH, C?, ?H

- Có ch?ng ch? ti?ng Tây Ban Nha
ho?c ti?ng Anh

CÁC K? NH?P H?C

- Khai gi?ng:

+ H?c ti?ng: khai gi?ng tháng
1,4,7,10

+ H?c chuyên ngành: Tháng 10


CHI PHÍ ??C TÍNH (1 euro
= 23,500 VND theo t? giá ngày 1 tháng 6 n?m 2010)


Phí visa

1,643,000 VND

H?c phí khoá h?c ti?ng Tây Ban Nha

4,500E/
1 n?m

H?c phí khoá d? b? ??i h?c

5,500E/
1 n?m

H?c phí chuyên ngành b?ng ti?ng Tây
Ban Nha

mi?n phí

H?c phí khoá h?c sau ??i h?c b?ng
ti?ng Anh

2,000 – 10,000E/
1 n?m

Chi phí ?n, ?, sinh ho?t

5,500 - 6,000E/
1 n?m

H? S? C?N N?P

1. B?ng t?t nghi?p PTTH/ Cao
??ng/ ??i h?c (b?n g?c)


2. H?c b? PTTH/ b?ng ?i?m Cao
??ng/ ??i h?c (b?n g?c)


3. Ch?ng ch? ti?ng Tây Ban Nha
ho?c ti?ng Anh n?u có


4. H? chi?u (b?n g?c)


5. Gi?y ch?ng nh?n s?c kho?


6. Lý l?ch t? pháp (b?n g?c)


7. Th? tín d?ng + Xác nh?n s? d?
ngân hàng


M?i
chi ti?t liên h?:


Công
ty TVDH Baltic19 Tr?n Phú - Ba ?ình - Hà N?i
?T: 04 37337174 - 37336370 - Fax: 04 37337173Emai: [You must be registered and logged in to see this link.]

Website: [You must be registered and logged in to see this link.]Yahoo : trang biesco/phuongduhoc


Hotline : 0945450948 /0904459991
Về Đầu Trang Go down
 
DU HỌC TÂY BAN NHA 2010 SỰ LỰA CHỌN MỚI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HQV FORUM :: Giảng đường học tập :: Du học-
Chuyển đến 
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM
- Designed by Skinner
Version phpb2 Copyright ©2010 -2011 FM Rip by quochoantb edit by Mr_Quan9x !!!
Sử dung mã nguồn phpBB® Phiên bản 2.0.1. © 2007 - 2010 Forumotion.
Create a forum on Forumotion | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog