HQV FORUM
Chào mừng bạn đến với diễn đàn của học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt, Yên Bái - diễn đàn dành cho không chỉ học sinh của trường mà bất kì ai yêu trường và muốn giao lưu, chia sẻ.

Vui lòng đăng nhập để có thể thảo luận và gửi bài. Nếu chưa có tài khoản hãy đăng ký miễn phí rất đơn giản.

Các bạn có thể dùng tài khoản chung để đăng nhập, tên tài khoản chung: hoangquocviet.yenbai mật khẩu hoangquocviet.2011

Mọi rắc rối về diễn đàn vui lòng liên hệ

hqvtranyen@gmail.com hoặc nick yahoo chat hqvtranyen

LoveStory
HQV FORUM
 :: 

Giảng đường học tập

 :: 

Du học


HQV FORUM CHÀO MỪNG CÁC BẠN, HÃY CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ TRƯỜNG LỚP, NGHỀ NGHIỆP, CUỘC SỐNG CỦA BẠN. CHÚC CÁC BẠN THÀNH ĐẠT VÀ LUÔN NHỚ MÃI NHỮNG KỈ NIỆM VỀ MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU

Share | 
 

 Học bổng du học Singapore

Go down 
Tác giảThông điệp
phuongduhoc10

phuongduhoc10

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 30/07/2010

Bài gửiTiêu đề: Học bổng du học Singapore   Fri Jul 30 2010, 13:01

Công ty Baltic cam k?t không thu phí d?ch v?,
t? l? visa ??m b?o 100%T? ngày 30/07 ??n 30/08/2010,
t?i V?n phòng Công ty T? v?n Du h?c Baltic - 19 Tr?n Phú s? di?n ra tu?n l? t?
v?n du h?c
Singapore. Trong tu?n l? này, các
b?n h?c sinh, sinh viên s? có c? h?i ???c tìm
hi?u nh?ng thông tin và th? t?c nh?p h?c t?i các tr??ng ?
Singpore, ??ng th?i nh?n nh?ng su?t h?c b?ng giá tr? lên ??n 70% giá tr? h?c
phí


1, H?c b?ng 70% t?i EASB - Top 3 H?c vi?n T?
th?c t?t nh?t Singapore

H?c vi?n qu?n lý ?ông Á (EASB) là t? ch?c ???c B? Giáo D?c Singapore
công nh?n và ???c x?p h?ng là T? ch?c Giáo d?c có ch?t l??ng cao. Tr??ng ??t
??y ?? các ch?ng nh?n SQC và ch?ng nh?n CaseTrust - Ch?ng nh?n b?o v? quy?n l?i
sinh viên Qu?c t?. V?i s? phát tri?n nhanh chóng nh? ch?t l??ng các khóa h?c,
cho ??n nay EASB ?ã tr? thành m?t trong ba h?c vi?n t? th?c l?n nh?t và uy tín
hàng ??u t?i Singapore
(theo nghiên c?u c?a Edupoll n?m 2008/2009, [You must be registered and logged in to see this link.]EASB liên k?t v?i tr??ng
??i h?c Queen Margaret (QMU) và ??i h?c Wales (UWIC) thành l?p 2 khu h?c xá t?i
Singapore - ?ây là 2 tr??ng ??i h?c Anh Qu?c ??u tiên thành l?p chi nhánh t?i
Singapore và giúp EASB tr? thành tr??ng duy nh?t ? Singapore có hai khu h?c xá
ch?t l??ng qu?c t?, ??m b?o cung c?p ??y ?? ?i?u ki?n h?c t?p hi?n ??i nh?t cho
sinh viên c?a mình.EASB c?ng ???c bình ch?n
là H?c vi?n hàng ??u v? ch??ng trình Qu?n tr? Du l?ch & Khách s?n theo kh?o
sát c?a Edupoll n?m 2008/2009.H?c b?ng: EASB dành t?ng các su?t
h?c b?ng tr? giá 70% h?c phí toàn b?
khóa h?c ??i h?c 2,5 n?m cho các h?c sinh ?ã t?t nghi?p PTTH v?i ?TB trên
8,0 và ch?ng ch? IELTS 6.0.Ngoài ra h?c
sinh còn nh?n ???c các su?t h?c b?ng 3.00
SGD
cho các khoá h?c Ti?ng Anh, C?
nhân, Th?c s?
khi ??ng khóa h?c t?i EASB2. H?c vi?n
Phát tri?n qu?n lý Singapore - MDIS


???c thành l?p n?m 1956, H?c viên phát tri?n qu?n lý Singapore là m?t trong
nh?ng H?c vi?n phi l?i nhu?n ??u tiên ???c thành l?p vì s? nghi?p h?c t?p su?t
??i t?i Singapore. Là m?t trong 3 t? ch?c ??u tiên ???c c?p ch?ng nh?n ch?t
l??ng Singapore (SQC) c?a chính ph? c?p cho các T? ch?c giáo d?c t? (PEO’s),
MDIS luôn ??a ch?t l??ng lên m?c tiêu hàng ??u. V?i các ch??ng trình h?c tiêu
chu?n ???c các ??i tác chính th?c ch?p nh?n, h?c viên theo h?c t?i MDIS có c? h?i
nh?n ???c b?ng t?t nghi?p có uy tín c?a các tr??ng trên th? gi?i nh? các tr??ng
??i h?c t?i Anh Qu?c.

• Các ch??ng trình ?ào t?o: Ti?ng
Anh, Trung c?p, Cao c?p, Cao ??ng, Cao ??ng nâng cao, C? nhân, Th?c s? và Ti?n
s?. ??c bi?t MDIS còn có ch??ng trình m?i là: A level va O level dành cho h?c
sinh h?c h?t l?p 9 t?i Vi?t Nam.

• Các chuyên ngành ?ào t?o: Qu?n lý kinh doanh; Marketing; Th??ng m?i qu?c t?;
Công ngh? thông tin; Truy?n thông ??i chúng; Tài chính k? toán, ngân hang; Du
l?ch và qu?n tr? khách s?n……

3. H?c vi?n APMI (Asia Pacific Management Institute)

Thành l?p n?m 1989, h?c vi?n Qu?n lý Châu Á Thái Bình D??ng là nhà cung c?p các
ch??ng trình và d?ch v? giáo d?c v? qu?n lý và h?c t?p giáo d?c ch?t l??ng lâu
dài. ???c ?i?u hành b?i Kaplan APMI t? n?m 2005, h?c vi?n ?ã ???c chuy?n tên
thành Kaplan Higher Education nh?m nh?n
m?nh s? sát nh?p c?a mình vào m?t trong nh?ng t?p ?oàn giáo d?c l?n nh?t Th?
gi?i - Kaplan Inc v?i v?n ??u t? 2.6 t? USD s? h?u b?i công ty truy?n thong
Washington.


APMI là m?t trong nh?ng t? ch?c giáo d?c t? th?c ??u tiên có danh hi?u
Singapore Quality Class ( SQC - PEO ) v? kinh doanh gi?i, ???c phong t?ng b?i
U? Ban C?i Cách và Hi?u N?ng có tiêu chu?n
(SPRING) và U? Ban Phát tri?n Kinh t? c?a Singapore.

H?c b?ng: APMI dành các su?t h?c
b?ng 5.000 SGD, 7.500 SGD và 10.000 SGD cho nh?ng h?c sinh gi?i ??ng ký ch??ng
trình ??i h?c và Th?c s?


• Các ch??ng trình gi?ng d?y t?i APMI
Kaplan: Ti?ng Anh, Cao ??ng, C? Nhân, Th?c S?

• Các chuyên ngành ?ào t?o: Qu?n lý
Kinh doanh; Tài chính; Qu?n lý, Marketing, V?n t?i, Qu?n lý thông tin, Qu?n tr?
kinh doanh, Qu?n lý h?u c?n và dây chuy?n cung ?ng.
- C? nhân kép chuyên ngành: Qu?n tr? du l?ch khách s?n và qu?n lý marketing,
Công ngh? Games và Khoa h?c máy tính, H? th?ng thông tin th??ng m?i và Khoa h?c
máy tính.

4. H?c vi?n InformaticsThành l?p n?m 1983, Informatics là
m?t trong nh?ng t? ch?c cung c?p d?ch v? giáo d?c l?n nh?t ? Châu Á. V?i m?t
m?ng l??i toàn c?u g?m 351 trung tâm ? 58 n??c Châu Á, Trung ?ông, Châu Phi và
nh?ng khu v?c khác, Informatics cung c?p các ch??ng trình t? c? b?n ??n ??i
h?c, sau ?h v? Công ngh? thông tin và Kinh doanh

Informatics ?ã ??t ???c gi?i th??ng
c?a t? ch?c giáo d?c t? nhân v? l?p h?c ch?t l??ng c?a Singapore; gi?i th??ng
Nhãn hi?u vàng do ?em l?i cho các công ty trong n??c và Trung Qu?c s? công nh?n
trong vi?c xây d?ng t?t nhãn hi?u cho công ty; ISO 9001-2000 ???c trao b?i Ban
Tiêu chu?n và N?ng su?t c?a Singapore v? h? thong qu?n lý ch?t l??ng trong vi?c
thi?t k? khóa h?c và kh? n?ng truy?n ??t

Các tr??ng ?H ??i tác:


-
Northumbia University (Anh Qu?c)


-
Oxford Brookes
University (Anh Qu?c)


-
University of Portsmouth (Anh Qu?c)


-
University of Wales (Anh Qu?c)


Và các ??i tác trong ngành: IBM, Symantec và H?c vi?n Qu?n lý d? án
(PMI)
là nh?ng t? ch?c hàng ??u trong ngành Công ngh? thông tin, giúp ?em
l?i cho sinh viên l?i th? trong c?nh tranh

5. ??i h?c James Cook Singapore (JCU)


Là tr??ng ??i h?c duy nh?t c?a chính ph? Úc ?óng t?i Singapore
t? n?m 2003. V?i ch??ng trình ?ào t?o gi?ng nh? t?i Úc, sinh viên ? ?ây ???c
h??ng ch?t l??ng cao không khác gì t?i JCU t?i Úc. JCU c?ng ??t ?? tiêu chu?n
giáo d?c c?a Singapore nh? Casetrust, SQC…Bên c?nh
?ó, JCU Singapore c?ng chú tr?ng mang ??n cho sinh viên m?t môi tr??ng h?c t?p
hi?n ??i, ti?n nghi và vô cùng thú v?. Ph??ng ti?n Internet ???c trang b? toàn
tr??ng v?i máy tính xách tay cá nhân cho t?ng sinh viên theo h?c h? c? nhân
ho?c th?c s?, h? th?ng sách chuyên ngành, h? th?ng máy chi?u cho t?ng phòng
h?c.* Nh?ng ?u ?i?m khi h?c t?i James
Cook Singapore:- Ti?t
ki?m ???c chi phí h?c t?p
vì không có th?i
gian ngh? hè, th?i gian h?c ng?n l?i, Chi phí cho h?c t?p không cao nh? ? Úc- JCU là m?t trong nh?ng tr??ng n?m trong danh sách ???c
c?p ch?ng nh?n EPEC b?i B? Nhân l?c Singapore
(Employment Pass Eligibility Certificate), và do v?y sinh viên có th? xin c?p th? Social
Visit Pass
?? ? l?i tìm ki?m vi?c làm
t?i Singapore.- Sinh viên h?c ngành Qu?n tr? kinh doanh có th? h?c thêm b?ng kép mà không ph?i tr?
thêm h?c phí
.- Th? t?c làm visa
thu?n l?i- JCU Singapore dành nhi?u ?u ?ãi cho sinh viên Vi?t Nam nh?: t?ng laptop, t?ng phí n?p ??n.


- Có h?c b?ng hai môn h?c cho h?c sinh xu?t s?c (tr? giá
kho?ng t? 3.000 - 4.000 S$).- V?i nh?ng sinh viên ch?a ?? ?i?u ki?n ti?ng Anh ??u
vào, tr??ng có các khóa ?ào t?o v?i các c?p ?? khác nhau.- H?c th?c s?
không yêu c?u kinh nghi?m
làm vi?c…* Các ch??ng trình ?ào t?o: Ti?ng Anh; D? b? ??i h?c; C?
nhân
(2 n?m); Th?c s? (1
n?m)


6. TMIS - Vi?n qu?n tr? du
l?ch Singapore


TMIS là h?c viên ???c tài tr? 100% t? Hi?p h?i Du l?ch l? hành Singapore
(NATAS). S? m?nh c?a TMIS là nâng cao trình ?? chuyên môn, d?ch v?, tính hi?u
qu? c?a ngành th??ng m?i du l?ch L? hành. Ngoài vi?c cung c?p các ch??ng trình
?ào t?o cho các công ty du l?ch, TMIS còn r?t n?ng ??ng trong vi?c cung c?p các
khoa h?c và ch??ng trình ?ào t?o v? du l?ch cho t?t c? các ??i t??ng ? Singapore.

Các khóa h?c c?a TMIS ???c chính th?c công nh?n b?i các h?c vi?n có uy tín. ??i
ng? giáo viên có nhi?u kinh nghi?m và trình ?? chuyên sâu. TMIS ???c trao t?ng
ch?ng nh?n CaseTrust và ch?ng nh?n SQC – PEO công nh?n v? ch?t l??ng ?ào t?o
cao

Các ch??ng trình ?ào t?o:
- D? b? Ti?ng Anh 6 tháng


- Ch?ng nh?n k? n?ng v? du l?ch 1 n?m
- Cao ??ng du l?ch l? hành 1 n?m
- C? nhân kinh doanh qu?n tr? du l?ch 3 n?m

• Các môn h?c: Nh?p môn du l?ch l?
hành; Qu?n lý khu du l?ch; Marketing trong du l?ch; Nghiên c?u du l?ch; Kinh t?
h?c; Qu?n lý tài chính; Qu?n lý ngu?n nhân l?c; Giao ti?p kinh doanh
7. ??i h?c Raffles
Raffles International College ([You must be registered and logged in to see this link.])
là tr??ng chuyên v? gi?ng d?y các ngành Qu?n Tr? Du l?ch & Khách s?n, Kinh
doanh, Tài chính ngân hàng,... Tr??ng Raffles liên k?t v?i nhi?u tr??ng ??i h?c
có uy tín ? Anh, Úc nh? University of Wales, University of Bradford, Edith
Cowan University, Curtin Technology University... nh?m cung c?p cho Sinh viên
qu?c t? các ch??ng trình giáo d?c ch?t l??ng cao, c?p nh?t và các b?ng c?p Qu?c
t? t? Cao ??ng, C? nhân ??n Th?c s?. Tr??ng có m?t t?i nhi?u thành ph? l?n nh?
Sydney (Úc), Auckland (Newzealand), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Kuala Lampua
(Mã Lai), Hong Kong, Mumbai (?n ??), Mông C? và Vi?t nam.


H?c sinh có th? h?c t?i Vi?t Nam, Singapore ho?c Úc


CÔNG TY T? V?N DU H?C BALTIC
19 Tr?n Phú, Ba ?ình, Hà N?i
?T: 04.7337174 - 7336370 - 090 4459991- 0945450948


Yahoo/Skype : phuongduhoc/
trangbiesco
Email: [You must be registered and logged in to see this link.]
Web: [You must be registered and logged in to see this link.]


Về Đầu Trang Go down
 
Học bổng du học Singapore
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
HQV FORUM :: Giảng đường học tập :: Du học-
Chuyển đến 
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 04:31 PM
- Designed by Skinner
Version phpb2 Copyright ©2010 -2011 FM Rip by quochoantb edit by Mr_Quan9x !!!
Sử dung mã nguồn phpBB® Phiên bản 2.0.1. © 2007 - 2010 Forumotion.
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Create your own blog